Մանկավարժական աշխատություններ

Աբովյանը իր մանկավար­ժական աշխատություններում առաջադրել է մանկավարժական առաջադեմ դրույթներ, գրաճանաչության նոր մեթոդներ, բազմակողմանի դաստիարակության նոր սկզբունքներ:

  1. Նախաշավիղ կրթության ի պետս նորավարժից
  2. Պատմություն Տիգրանի
  3.  Ամերիկու լիս քցիլը
  4. Պատմություն հին դարուց
  5. Նոր տեսական և գործնական քերականություն ռուսաց վասն հայոց
  6. Առաջին քերականական գիրք ընթերցանութեան ռուսաց նոր գիրք ընթեցանուեան ռուսաց վասն հայոց
  7. Վասն մտավարժություն մանկանց
  8. Դիտողություններ նոր հայերեն լեզվի տարրական գրքի նպատակների մասին
  9. Ընդհանուր դիտողություններ
  10. Краткие правила для словесного употребления языка тюрки (татарского)