Ճառեր և ուղերձներ

Աբովյանը թողել է բազմաթիվ ճառեր և ուղերձներ՝ գրված զանազան առիթներով:

  1. Տաղերգութիւն ի վերայ բացման յիշատակարանին վերացելոյ ի պատիւ բարերացն Յովհաննէսի Լազրովիչի և հիմնադրի ուսումնական գործառնութեանց Յովակիմայ Լազրովիչի
  2. Աստուածարեալ քահանայապետ, ամենաողորմած տեր մեր
  3. Verehrteste Hern
  4. Մեծապատիվ պարոննե՜ր
  5. Դամբանական ճառ՝ արտասանված Հարություն վարդապետ Ալամդարյանի գերեզմանի առաջ
  6. Երախտագիտական խոսք ուսուցիչներին
  7. Հրաժարումն բարեկամաց
  8. Նահատակութիւն սրբոց Վարդանանց
  9. Բան ասացեալ ի վերայ դամբարանի սիրելի աշակերտին իմոյ Ղօրխմազ Արղութեան ի բերանոյ ընկերաց իւրոց, որ վախճանվեցաւ ի 29 մարտի, 1840 ամի ի 15 ամի կենաց իւրոց