Թարգմանություններ

Աբովյանը թարգմանական աշխատանքներ կատարել է ռուս և եվրոպական լեզուներից: Դրանք բաժանվում են երկու խմբի՝ արձակ և չափածո:

 

 ԱՐՁԱԿ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

 1.   Օվսաննա
 2.   Ժոիլի կամ նոր Էլոիզա
 3.  Ադելաիդա ֆոն Վուլֆինգեն կամ յիշատակարան բարաբրոսութեան երեքտասներորդ դարու
 4.  Լինդա
 5.  Ֆ. Պարրոտ. Ուղևորություն դեպի Արարատ
 6.  Հատված Ն. Կարամզինի «Ռուս ճանապարհորդի նամակները» գրքից
 7.  Հատվածք ի նամակց երկուց պատուելի Ամերիկացի ճանապարհորդաց պարոն Սմիտի և Դվէյդի, ի կողմանս Հայաստանի և Պարսկաստանի, յամս 1830-1831

 

ՉԱՓԱԾՈ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 1. Ասպետ Տազենբուրգոյ /Շիլլերից /
 2. Սուգ, արարեալ ի մեծանուն Ալբրեխտէ Հալլերէ…
 3. Գարձեալ ի վերայ նորին
 4. Էրլքեօնիղ…/ Գյոթեից /
 5. Ողբ օրիօրդի միոյ ի վերայ մահուան ընկերին իւրոյ /Հեօլտից /
 6. Եղերերգութիւն ի վերայ չինական աղջկան միոյ / նույնից /
 7. Յովհաննէս և Անխին / նույնից /
 8. Ադելստան և Ռոզխէն / նույնից /
 9. Առ արեգակնամուտս /Կարշից /
 10. 2 յուլիսի-1761 ի ծագիլ արեգականն /նույնից /
 11. Եղերերգութիւն ի վերայ Դաֆնէի /Դուշից/
 12. Կղզին Բերնհոլմ / Կարամզինից /
 13. Րաիսայ /Կարամզինից /
 14.   Ի գրգռիչ պատերազմին Տրոյական / Հոմերոսից /
 15. Առ բռնաւորն Դիոնիս…/Շիլլերից /
 16. Ազատութիւն