Բանաստեղծություններ

Աբովյանը գրական ասպարեզ մտավ իբրև բանաստեղծ: Աբովյանի գրչին են պատկանում մոտ 110 բանաստեղծություններ, որոնք ունեն հայրենասիրական, խրախճանքի, զանազան անձերի ուղղված, սգո, պանդխտի, երկնային մարմինների, գարնան, ծնողական, ընտանեկան և սիրային բովանդակություն: Աբովյանի բանաստեղծությունները բնորոշվում են 3 փուլերով՝ նախադորպատյան, դորպատյան և հետդորպատյան:

 1. Կարօտութիւն նախնի վայելչութեանց հայրենեաց իմոց
 2. Սրբաճեմ ոտից…
 3. Խնդամիտ զգացմունք երախտագէտ Հայկազին յազատութիւն հայրենեաց իւրոց
 4. Ի պատիւ Ձերդ գերազանցութեան մատուցանեմ զայս հոգենուէր ընծայն
 5. Անդրիական կենաց արձան կանգնեցար…
 6. Դրուատ առ սուրբ Մայր Աթոռն մեր Էջմիածին
 7. Առ գալուստ նորին բարձր սրբազնութեան տեառն Կարապետի Արքեպիսկոպոսի Վրաստանի և Տայոց
 8. Տաղ ուրախութեան ի գոյն Առաւօ <տեանին>
 9. Դարձեալ ի գոյն Առաւօտեանին
 10. Տաղ ի վերայ սիրելւոյ ի գօյն Առաւօ <տեանին>
 11. Տաղ ի գոյն հրով սիրոյին
 12. Տաղ ի մայրն ամենօրհնէալ դարձեալ ի գոյն Հրով
 13. Յարգոյ տեսոյդ յինէն անջատ յայս միջոց…
 14. Տաղ անոյշ ի վերայ սիրելւոյ`դարձեալ ի գոյն հրով
 15. Տաղ ուրախութեան ի գոյն Պայծառ <ութեան>
 16. Տաղ ի գոյն Ի սէր քո նազելւոյն
 17. Տաղ յորդորիչք անձին ի գոյն Ո՞վ սէր
 18. Տաղ ի վերայ կրից ինչ հոգւոյ`ի գոյն Տես քոյ
 19. Տաղ ի գոյն Ի քոց բարեացին
 20. Նախասահմանութիւն
 21. Երեվակայութիւն ի վերայ ճանապարհորդութեան ի լեառն Արարատ
 22. Յազատութին Հայաստանեայց
 23. Ով լցուցի մերոց կարեաց…
 24. Մուտ Հայկայ ի Հայաստան և արհաւիրք երևակայութեան նորա ի ժամ պատերազմին, որ ի 1826 ամին
 25. Սուգ ի վերայ մահուան սիրելւոյն իմոյ և ուսուցչի Վալտէրի
 26. Զգացմունք ցավալից սրտիս ընդ տեսանելն իմ յօտառութեան զսիրելի աշխարհակիցն իմ Ֆահրադ Բադալով
 27. Օրիօրդն ֆոն Շվէբս ի վերայ երգեհոնի
 28. Զինչ այս դառն հարուած անգութ օրհասին …
 29. Պռնկնոտեալ ամոք արև մայիսի զաչս իւր ծիծաղկոտ…
 30. Բաղձանք երիտասարդի: Իդէալ
 31. Ետու՞ր զվերջին հանբոյր հրաժարման…
 32. Յերեկոյ
 33. Ոտանաւոր յաշխարհաբառ լեզու մեր յօրինեալ
 34. Ականջ արա, նազանի…
 35. Ողբերգութիւն ի վերայ մահուան բազմերախտ ուսուցչին իմոյ Յարութիւն վարդապետի Ալամդարեանց, ազնիւ բարեկամին իմոյ Աղաջանայ Շիրմազանեան և քաղցր հօր իմոյ Յարութիւնի Աբովեանց
 36. Յետ փոքր ինչ մխիթարելոյ իմ… նկարագրումն մանկական աւուրց և խնամոց ծնօղաց…
 37. Մեկնութիւն երկնային մարմնոց ըստ հասկացողութեան հայոց
 38. Ի հրատագնապ եռանդս սրտի մատչիմ անհամբեր
 39. Իմ կյանքս ու արևս ես քեզ զոհ կուտամ…
 40. Տաղ ի գոյն
 41. Տաղ հրաժարական
 42. Առ Մ.Ա.
 43. Առ Էմ.Կ.
 44. Առ Էմ.Կ.
 45. Առ Ն.Ն.
 46. Գարուն
 47. Սէր առ հայրենիս
 48. Արհաւիրք պանդխտութեան և խրատք նորա
 49. Նահատակաց մերոց կայան…
 50. Հանգի′ր հրեշտակ իմ լուսեղէն…
 51. Լաուրա
 52. Յաշխոյժ եռանդոյ պնդեալ պատանի…
 53. Դու օրինակ անմեղութեան…
 54. Սիրելի թռչուն…
 55. Հանգստութիւն
 56. Տեսք անկանիլ…
 57. Տխուր տեսարան սքոյն և սքանչանաց Հայաստանի
 58. Ծանրաշարժ քայլեն սայլք ի հեռուստէ…
 59. Գրեցավ ի վերայ դամբարանի բազմերախտ ուսուցչի իմոյ Յար.վ.Ալամդարեան
 60. Սուգ հարազատ և ծնողասէր որդւոց ի վերայ հանգուցեալ մօրն
 61. Կարօտութիւն ծնօղաց առ հեռաւոր որդիս
 62. Ուր ես գնում Նազլու ջան…
 63. Աղասու սրտի տխրությունը
 64. Աղասու սրտի փափագը
 65. Գեղի տակով անց կենալիս երգե
 66. Ղարիբն
 67. Ու՞մ ասեմ սրտիս դարդերն…
 68. Բան հրաժարական առ բարեկամ մի` որ դիմէր ի Հայրենիս
 69. Բաժանումն պատուելի պարոն Թովմայի Ղորդղանեան յընտանեաց իւրոց
 70. Ողբ ի վերայ Միրզաջանի քաջ գնդապետի
 71. Ի 1836 յուլիսի 27 ելանեմ կանուխ…
 72. Աչքի լույս ջան…
 73. Հախվերմազի գովքը
 74. Նամակ Հախվերմազին
 75. Տեսնեմ քեզ Այր ալեվօր…
 76. Ձայն աղաղակի որբոց և այրեաց
 77. Ազգասեր մարդը իր մեռնելու վախտը
 78. Իմ բարեկամ Աղաջան Վարդանյանի պատկերի առաջին
 79. Բազմաղէտ ուսուցիչ
 80. Խաղ բաժանվելու վրա
 81. Ու սիրտը որ տխուր ըլի…
 82. Զարթնուք ի միտս իմ…
 83. Աղերս առ Մուսայն
 84. Մտածմունք ի տեսիլ հայրենեաց
 85. Առ հանդէս ուխտի ի սուրբ լեառն Մթայ-Ծմինդայ
 86. Կարօտութիւն առ սիրելին
 87. Մենաստան սուրբ Գեղարդայ վանից
 88. Յունայնութիւն աշխարհի
 89. Ի 1842-ին տեսանեմ` Զսարքիս վարդապետ…
 90. Առաջի պատկերի բազմերախտ իմ բարերարի` Ֆրիդրիխայ Պարրօտի
 91. Առ պատուական իմ բարեկամ և աշակերտ…
 92. Մուտ ի Հայրենիս
 93. Սոնա, տարաբախտ աղջիկն…
 94.   Ուրախ′  լեր,  ցնծա′
 95.  Տաղ ուրախութեան
 96. Սրբազնագոյն քահանայապետ
 97.  Վկայք փառաց Հայաստանի
 98.  Յաւուր տօնախմբութեան բարեկամի միոյ
 99. Առ այլ բարեկամ մի ընդ փոքր ընծայի իմիք
 100. Զգացմունք և աղերս
 101. Աղերս գոհութեան առ ամենաբարձրյալն
 102. Ի վերայ արեգական
 103. Յալիս ամեհի անդ Միսիսիփի…
 104. Բարեպաշտ հայրենակիցք իմ
 105. Ի ներկայանալ աշակերտաց նահանգական ուսումնարանին Երևանու…
 106. Այլ աշակերտ նահանգական ուսումնարանի…
 107. Աշակերտք առ հրաժարումն ընկերակցած իւրեանց
 108. Զիարդ սխրալի այս տեսարան…

 

 

Սևագիր և անավարտ բանաստեղծություններ

 

 1. Հանգերուք աստ ի քուն անոյշ…
 2. Լուսինն դուս ա եկել…
 3. Ոսկեղէն պսակ գլխոյ մերոյ թագ…
 4. Լիզա յաւուր մի…
 5. Ի ծածկիլ տեսոյդ…
 6. Սուգ ի վերայ Հայաստանի
 7. Ո՞վ է այն շամբուշ…
 8. Այլ անսիրտ այս զաւակք…
 9. Եւ երիտասարդք սիրեն զյատկութիւնս
 10. Ի շրջիլ նոցա փոխի ժամանակն…
 11. Նոր ի՞նչ են այս ցոյցք…
 12. Ո՞ր հոգւոց այսօր տօնեն…
 13. Հի՞մ թօթափեցան ծաղիկք գարնայնի…
 14. Բազմիցս մինչ զայս բօթ տայի…
 15. Տե′ս զիա˜րդ ընթանայ…
 16. Ողջոյն ձեզ…
 17. Մայիսի′, մայիսի′ ամիսն շնորհավոր…
 18. Մահահրաւէր տարտամալից…
 19. Երբ տեսից զքեղ քաղցր իմ Հայրենի…
 20. Եւ ի ծոց անկեալ երկնարձակ…
 21. Ձայնակցեալ եմ ձեզ…
 22. Պատկեր պարծանաց սրբոյ կուսին